Bruger:  
Undersider


Forelæsninger fra 01005A Matematik 1 i Auditorie 42 (E16/F17)

RSS (HD) - Subscribe in iTunes (HD)

Stokes' Sætning og Stamvektorfelter Del 2

Stokes' sætning eksempel, Nul rotation. Vektorpotentialer. Maple: Stokes' Sætning (basic).

Date: 08/05/2017 11:56 - Duration: 00:45:28 - Views: 29

720p (682 M)

Stokes' Sætning og Stamvektorfelter Del 1

Fluxintegral, Flux gennem kuglefladen, Brug af Gauss' sætning. Tangentielt kurveintegral, Stokes' sætning, Cirkulation orientering.

Date: 08/05/2017 10:57 - Duration: 00:51:25 - Views: 26

720p (0.9 G)

Repetition: 2-timersprøven Maj 2016 Del 2

Opgave 3 (fortsat) & Opgave 4.

Date: 20/04/2017 09:48 - Duration: 00:44:00 - Views: 81

720p (616 M)

Repetition: 2-timersprøven Maj 2016 Del 1

Opgave 1 & Opgave 2. Opgave 3.1.

Date: 20/04/2017 08:52 - Duration: 00:43:43 - Views: 105

720p (585 M)

Gauss' Divergenssætning (Fortsat)

Gauss' Sætning, Fluxintegral, Randen af et massivt område, Divergens. Eks 1: Kugleskal Flux. EKs 2: Parabloide.

Date: 23/03/2017 08:56 - Duration: 00:48:09 - Views: 241

720p (0.8 G)

Flux og Gauss' Divergenssætning Del 2

Eksempel: Volumen ekspansionsrate. Volumen af parametriseringen. Gauss' sætning (Lukket Flade). Eksempel 1: Lukket flade. Eksempel 2: Åben flade.

Date: 20/03/2017 11:35 - Duration: 00:34:05 - Views: 181

720p (538 M)

Flux og Gauss' Divergenssætning Del 1

Flux, Eksempler: Flux gennem en cylinder flade. Flux som volumen ekspansionsrate.

Date: 20/03/2017 10:51 - Duration: 00:44:56 - Views: 192

720p (716 M)

Vektorfelter, divergens og rotation

Vektorfelter, divergens og rotation

Date: 16/03/2017 09:16 - Duration: 00:39:58 - Views: 272

720p (517 M)

Vektorfelter med Tangentielle Kurveintegraler Del 2

Find flowkurven: System matrix, Egenværdier. Det tangentielle kurveintegral, Længden af projektionen. Gradientfelter/tangentielle kurveintegraler, Kædereglen. Maple: Tangentielt kurveintegral (basi [...]

Date: 13/03/2017 12:02 - Duration: 00:53:36 - Views: 199

720p (771 M)

Vektorfelter med Tangentielle Kurveintegraler Del 1

4 Plane Vektorfelter, Gradient felter, Betingelse for et felt er et gradient vektorfelt. Vektorfelter af 1.grad, Flowkurver, Find flowkurven.

Date: 13/03/2017 10:53 - Duration: 00:45:46 - Views: 224

720p (784 M)

Rumlige Områder og Rumintegraler Del 2

Volumen for en kugle, Jakobi for en massiv kugle, Integration af en funktion over en massiv kugle. Kegle parametrisering, Volumen af en kegle, Torus omdregningslegeme. Maple: Rumintegraler (basic).

Date: 06/03/2017 16:13 - Duration: 00:45:22 - Views: 153

720p (580 M)

Rumlige Områder og Rumintegraler Del 1

Kurveintegral, Planintegral, Fladeintegral, Rumintegral. Afgrænset område, Omdrejningsområder, Parametrisering af havlcirkelskiven, Massiv kugle.

Date: 06/03/2017 11:55 - Duration: 00:44:57 - Views: 216

720p (729 M)

Fladeintegraler

Fladeintegraler

Date: 02/03/2017 12:27 - Duration: 00:53:01 - Views: 313

720p (637 M)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 2

Areal ved planintegralet, massemidtpunkt, Fladeparametrisering, Fladeintegralet, Maple: Planintegral, Massemidpunkt, Cylinderflade.

Date: 27/02/2017 11:59 - Duration: 00:48:29 - Views: 280

720p (670 M)

Planintegraler og Fladeintegraler Del 1

Parametrisering i planen, Plan integralet, Jakobifunktionen, Parameterfremstilling og planintegral som plade massefordeling og total masse.

Date: 27/02/2017 10:52 - Duration: 00:47:44 - Views: 359

720p (849 M)

Integrationsteknik

Hyperbolske funktioner, Partiel integration, Integration ved substitution.

Date: 23/02/2017 09:01 - Duration: 00:56:03 - Views: 228

720p (0.9 G)

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 2

Talfølge, Kurver i plan og rum, Ex: Rumkurve, Kurveintegral. Ex: Plankurve. Specialtilfælde: Kurvelængde 1. Maple: Venstresum, Stamfunktion og bestemt integral, En kurve i planen, Tangentvektor og [...]

Date: 20/02/2017 11:58 - Duration: 00:52:59 - Views: 228

720p (803 M)

Riemannintegralet og Kurver i Planen og Rummet Del 1

Arealet under kurven, Venstresum, Riemannintegralet, Integralregningens fundamentalsætning, Dobbeltintegral for en funktion af to variable.

Date: 20/02/2017 10:51 - Duration: 00:43:58 - Views: 232

720p (767 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 2

Eksempel: Egentligt lokalt minimum i (0,0). Maple: Lokale ekstrema eks 1, lokale ekstrema eks 2. Globale max og min punkter. Maple: Globale ekstrema på begrænset afsluttet mængde, eks 1, eks 2.

Date: 13/02/2017 11:58 - Duration: 00:51:28 - Views: 219

720p (593 M)

Ekstremumsundersøgelser Del 1

Lokale maximum for en funktion af 2 variable, Nødvendige betingelser for lokalt ekstrema, Taylors grænseformel, Egentlig lokalt minimum, Egenværdier af Hessematricen og egentlig lokal ekstrema.

Date: 13/02/2017 10:49 - Duration: 00:42:42 - Views: 240

720p (735 M)

Keglesnit

Keglesnit i planen. Ellipse, Hyperbel. Eks: Kvadratkomplettering, Midpunktskoordinater, Koordinatskifte. Maple: Keglesnit

Date: 09/02/2017 09:04 - Duration: 00:57:41 - Views: 278

720p (853 M)

Taylors Formler for Flere Variable Del 2

Kvadratiske former, Kvadratisk (Matrix) form, Ortogonal matrix Q, Variabelskift. Maple: Approksimerende Polynomier, 2.Gradspolynomium på matrixform.

Date: 06/02/2017 11:49 - Duration: 00:41:26 - Views: 192

720p (551 M)

Taylors Formler for Flere Variable Del 1

Approksimation med 2.gradspolynomier, Restledet, Kompaktform med Gradient. Taylors Grænseformel.

Date: 06/02/2017 10:49 - Duration: 00:43:59 - Views: 214

720p (780 M)

Funktioner af 2 Variable (Fortsat)

Repetition: Niveaukurver, Gradienten, Retningsafledede. Definitionsmængder for funktioner af 2 variable. Indre mængde & Randpunkt. Åben, Afsluttet, & Begrænset mængde. Approksimerende 1.g [...]

Date: 02/02/2017 09:00 - Duration: 00:48:32 - Views: 249

720p (734 M)

Funktioner af 2 Variable Del 2

Differentiabel funktion i (x0,y0). Eksempel. Partielt aflede, Gradient, Kædereglen, Retningsafledede. Maple: Partielt afledning, Gradientvektorfelt & Niveaukurver, Retningsafledede af funktion af [...]

Date: 30/01/2017 12:00 - Duration: 00:51:33 - Views: 280

720p (754 M)

Funktioner af 2 Variable Del 1

Funktioner af 2 variable, Definitions- og Værdimængde, Niveaukurver, Afstandsfunktion rho, Epsilon funktion & åben mængde, Kontinuitet, Eksempler, Funktion af en variabel f(x).

Date: 30/01/2017 10:52 - Duration: 00:43:38 - Views: 329

720p (759 M)

Eksamenssæt del 2

Eksamen fra 2015

Date: 01/12/2016 22:24 - Duration: 00:26:23 - Views: 170

720p (326 M)

Eksamenssæt del 1

Eksamen fra 2015

Date: 01/12/2016 22:22 - Duration: 00:51:03 - Views: 160

720p (705 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 2

Inhomogen 2.ordens differentialligning, Struktursætningen for den fuldstændige løsning, Løsning ved superposition, Begyndelsesværdier, Kompleks gættemetode. Maple: 2.ordens lineær differentiall [...]

Date: 28/11/2016 11:53 - Duration: 00:36:55 - Views: 230

720p (533 M)

2.ordnens Differentialligninger Del 1

n'te ordens differentialligninger, Systemmatrice og dens egenværdier & egenvektorer. 2.ordens lineær homogen differentialligning med konstante koefficienter, Egenværdier, 3 tilfælde: 2 reelle [...]

Date: 28/11/2016 10:57 - Duration: - Views: 290

720p

Differentialligningssystemer Del 2

Ex 2: Differentiallignings system m. 2 komplekse egenværdier, Reelle løsninger, Ex 3: Reel egenværdi med am(lambda) = 2. Maple: 1.Systemmatricen har to reelle egenværdier, 2.Systemmatricen har to [...]

Date: 21/11/2016 12:49 - Duration: 00:48:29 - Views: 266

720p (757 M)

Differentialligningssystemer Del 1

Differentialligning system, Linearitet & Løsningsmængde, Løsning til det homogene ligningssystem, Begyndelsesværdibetingelser. Ex1: Reelle egenværdier.

Date: 21/11/2016 12:42 - Duration: 00:46:18 - Views: 309

720p (802 M)

Symmetriske Matricer

Symmetriske Matricer

Date: 17/11/2016 19:35 - Duration: 00:53:27 - Views: 168

720p (634 M)

Symmetriske Matricer Del 2

Ortogonale matricer Q, Symmetriske matricer A, Ortogonalitet betingelser for symmetriske matricer, Positiv Ortogonal og Negativ Ortogonal matrix Q. Bestemmelse af en diagonalmatrix D (egenværdier i d [...]

Date: 14/11/2016 11:54 - Duration: 00:37:42 - Views: 172

720p (515 M)

Symmetriske Matricer Del 1

Skalar produkt, længden af en vektor, Egentlig vektor, Projektion, Ortonormal basis betingelser, Gram-Schmidt ortonormalisering.

Date: 14/11/2016 10:58 - Duration: 00:47:37 - Views: 206

720p (844 M)

Diagonalisering

Egenværdiproblemet, similaritet og diagonalisering.

Date: 10/11/2016 13:39 - Duration: 00:49:03 - Views: 188

720p (585 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 2

Egenværdier fra basisskiftematricen, Matrix egenværdiproblem løsning. Maple: Egenværdier og Egenvektorer (basic).

Date: 07/11/2016 12:06 - Duration: 00:42:19 - Views: 207

720p (647 M)

Egenværdier og Egenvektorer Del 1

Egenværdi problemet, Geometrisk multiplicitet af egenværdien, Højst n forskellige egenværdier hørenden til den lineære afbildning med dim(V) = n, Matrix egenværdiproblem.

Date: 07/11/2016 10:56 - Duration: 00:42:44 - Views: 227

720p (776 M)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 2

Eksempel: Brug af Panser-formlen, Entydighed af løsningen, Eksempel: Højresiden er en eksponentielfunktion, Højresiden er en trigonometrisk funktion. Løsning ved brug af Imaginærdelen. Maple demo [...]

Date: 31/10/2016 14:53 - Duration: 00:50:35 - Views: 256

720p (821 M)

Lineære 1.ordens Differentialligninger Del 1

Differentialligning definition, Lineære differentialligninger af 1.orden, Linearitetsbetingelser, Eksempler på (ikke)-lineære differentialligninger. Løsningsstruktur af en lineær differentiallig [...]

Date: 31/10/2016 14:37 - Duration: 00:48:19 - Views: 302

720p (0.9 G)

Basisskifte

Basisskifte

Date: 27/10/2016 10:05 - Duration: 00:48:48 - Views: 303

720p (658 M)

Lineære Afbildninger Del 2

Dimensionssætningen, afbildningsmatrix, basis, monomiebasis, basisskifte. Maple: Lineær Afbildning.

Date: 24/10/2016 12:01 - Duration: 00:52:04 - Views: 257

720p (732 M)

Lineære Afbildninger Del 1

Vektorrum (repetition), Afbildning mellem vektorrum, definitions- og dispositionsrum, 5 eksempler på afbildninger, Lineære afbildninger og linearitetskrav, Linearitetstjek af 5 eksempler på afbildn [...]

Date: 24/10/2016 10:52 - Duration: 00:45:58 - Views: 267

720p (761 M)

Vektorrum Del 2

En basis for et vektorrum, Linearkombination af vektorer i et ordnet sæt af vektorrummets basisvektorer, standardbasis for vektorer i planen/rummet, monomiebasis, Underrum. Maple: Undersøg om et vek [...]

Date: 10/10/2016 11:58 - Duration: 00:52:34 - Views: 222

720p (735 M)

Vektorrum Del 1

Vektorrum & Stabilitetskrav. Eksempler: Mængden af geometriske vektorer, mængden af MxN matricer, mængden af kontinuerte funktioner og mængden af reelle polynomier alle udgør et vektorrum. Sp [...]

Date: 10/10/2016 10:53 - Duration: 00:45:01 - Views: 247

720p (753 M)

Repetition

Repetition

Date: 06/10/2016 10:11 - Duration: 00:50:08 - Views: 314

720p (352 M)

Determinanter og vektor-geometri Del 2

Geometriske vektorer (plan/rum), Sum af vektorer, Opløsning af vektorer, Stedvektor. Lineær afhængighed/uafhængighed. Basis, basisvektor, Standardbasis for planen, basisskifte. Maple: Undersøg om [...]

Date: 03/10/2016 12:02 - Duration: 00:52:24 - Views: 264

720p (832 M)

Determinanter og vektor-geometri Del 1

Determinant af en kvadratisk matrix, Snitmatricer, Determinant bestemt ved opløsning efter r'te række/søjle, Rækkeoperationer & Determinant, det(A)=0 hvis A indeholder en nul-række, det(A) fo [...]

Date: 03/10/2016 10:53 - Duration: 00:42:46 - Views: 280

720p (661 M)

Matrixalgebra

Modellering med lineær algebra, regulær matrix, invers matrix.

Date: 29/09/2016 11:09 - Duration: 00:49:20 - Views: 225

720p (628 M)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 2

Totalmatrice reduktion, Rang af totalmatricen of trappeformen. Matrix Algebra: Addition, Matrix-Vektor Multiplikation, Matrix-Matrix Produkt. Maple: ReducedRowEchelonForm, Simuleret Håndregning, Matr [...]

Date: 26/09/2016 11:56 - Duration: 00:45:41 - Views: 206

720p (577 M)

Lineære ligningssystemer og matrixregning Del 1

Lineær ligningssystem koefficient matrix, Standard parameter form, Totalmatrix reduktion, Rækkeoperationer, Trappeform og matrix rang.

Date: 26/09/2016 10:58 - Duration: 00:52:09 - Views: 306

720p (835 M)

Taylors Formler Del 2

Taylors formel, restled, Taylors grænseformel, Maple.

Date: 19/09/2016 11:59 - Duration: 00:52:00 - Views: 288

720p (659 M)

Taylors Formler Del 1

Maple Introduktion, Polynomiums approksimation, Udviklingspunktet.

Date: 19/09/2016 10:48 - Duration: 00:44:56 - Views: 365

720p (550 M)

Differentiabilitet

Komplekse funktioner og omvendt funktion

Date: 15/09/2016 09:18 - Duration: 00:54:06 - Views: 307

720p (798 M)

Polynomier Del 2

2.Grads komplekse polynomier, multiplicitet, differentiabilitet, epsilonfunktionen.

Date: 12/09/2016 11:45 - Duration: 00:39:20 - Views: 197

720p (635 M)

Polynomier Del 1

Komplekse og reelle polynomier, algebraens fundamentalsætning, nedstigningssætningen

Date: 12/09/2016 10:50 - Duration: 00:43:11 - Views: 303

720p (772 M)

Mere om Polære koordinater og eksponentialfuntionen

Kompleks ekspotentialfunktion, potensregneregler og binome ligninger

Date: 08/09/2016 10:02 - Duration: 00:55:44 - Views: 227

720p (775 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Reel og Kompleks Eksponentielfunktion, kompleks eksponentiel ligning, multiplikation af komplekse tal på polær form

Date: 07/09/2016 21:33 - Duration: 00:47:15 - Views: 38

720p (810 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 2

Reel og Kompleks Eksponentielfunktion, kompleks eksponentiel ligning, multiplikation af komplekse tal på polær form

Date: 07/09/2016 21:33 - Duration: 00:47:15 - Views: 119

720p (810 M)

Polære Koordinater og Eksponentiel Form Del 1

Enhedscirklen, vinkelmål, modulus, polær og rektangulær form.

Date: 07/09/2016 21:30 - Duration: 00:41:30 - Views: 182

720p (727 M)

MapleTA

Introduktion til MapleTA

Date: 01/09/2016 10:13 - Duration: 00:07:39 - Views: 637

720p (62 M)

Intro Komplekse tal

Lille dag

Date: 01/09/2016 10:03 - Duration: 00:49:36 - Views: 285

720p (0.9 G)

Intro komplekse tal

Del 1

Date: 30/08/2016 15:57 - Duration: 00:45:44 - Views: 480

720p (616 M)

Intro komplekse Tal

Del2

Date: 30/08/2016 15:54 - Duration: 00:42:40 - Views: 1220

720p (597 M)

Total duration: 48:33:21